Mijn verhalenbundels zijn te koop via Bol.com én via Lulu.com!

maandag, april 19, 2004

EchelonBuurvrouw Angélique kwam gisteravond mooi op tijd langs om te kunnen meegenieten van de napret die ik mocht beleven met m'n zoon, z'n zusje en diens moeder: buurvrouw Miriam. Een gezellig weekend werd zo volwaardig afgesloten.

Onderweg naar school ontmoette Ferdinand een vriend van de opvang: een jongen uit de lagere klassen van zijn school. Heb met diens vader gesproken over de geneugtes van kroost mogen zien opgroeien. Hij maakt zich een beetje zorgen over de overstap van het kleuter-zijn naar groep drie. Heb de indruk dat ik wat ongerustheid heb weggenomen. Wéér een goede daad verricht! Waar houdt't op, he?
Op hun eigen site kun je lezen dat KLM "sociaal betrokken" is. Dat blijkt wel uit het feit dat de directie heeft besloten de, uiteraard absurd hoge, beloningen voor het topmanagement voor het ontslaan van 4500 werknemers niet uit te keren.
Het feit dat minister Zalm erop aandrong van het plan af te zien heeft er uiteraard niets mee te maken. Ha! Nu de ING nog. En AHOLD. En Aegon. En ABN AMRO. En...en...


Nog even terugkomend op m'n stukje van gisteren betreffende aanslagen door moslims: hoeveel landen waar voornamelijk christenen (of mensen die zich zo noemen) kent U die zijn "bevrijd" door een buitenlandse mogendheid en daardoor in diepere ellende zijn gestort dan zij al zaten? Als Amerika zou besluiten Nederland te "bevrijden" van onder het juk van de grote corporaties door Balkenende te verjagen, Zalm gevangen te zetten, Philips en Pernis te beschermen met militaire overmacht, "per ongeluk" de Dappermarkt zou opblazen op zaterdagmiddag en een school aan gruzelementen zou schieten omdat daar "toekomstige guerillastrijders" zouden worden opgeleid? Zeg'ns eerlijk: zou U dan ook niet een klein beetje pissig worden?
(Hoera, Balkenende is verdreven! Maar m'n zoon is gedood en ik kan niet meer naar m'n werk omdat de Amerikaanse ambassade daar in de buurt is en daarom is de hele wijk afgesloten en krijg ik ook geen salaris meer. Joepie, wat fijn dat mijn land nu wordt geregeerd door mensen die mijn taal niet spreken en mij hun religie opdringen!)


Op 13 april jl. vroeg ik het Ministerie van Defensie naar het waarom van de uitbreiding van afluister-basis Zoutkamp. Hier is het antwoord:Geachte heer,De regering heeft na de aanslagen van 11/09/01 een Actieplan
Terrorismebestrijding opgesteld. Punt 18 uit dit plan behelst "Uitbreiding
van de satelliet-interceptiecapaciteit ten behoeve van terreurbestrijding."
In het kader van de realisatie van dat punt wordt gestreefd naar het bouwen
van meer schotelantennes. Uw aanname dat er nu reeds sprake is van een "zeer
grote uitbreiding van de mogelijkheid tot het aftappen van telefoonverkeer"
is derhalve niet juist, want er is momenteel geen uitbreiding gerealiseerd.
De satelliet-interceptie (het woord zegt het al) betreft overigens zogeheten
niet-kabelgebonden communicatie.


De naam van het Actieplan geeft al aan wat de bedoeling is van de
uitbreiding van de interceptie-capaciteit: terrorismebestrijding. Hoewel
over aard en werkwijze van de MIVD geen nadere informatie wordt verstrekt,
kan nog wel worden gezegd dat het opvangen van niet-kabelgebonden
communicatie gelegitimeerd geschiedt: periodiek worden de onderwerpen ten
behoeve waarvan de MIVD verbindingsinlichtingen wil verzamelen aan de
minister van Defensie ter goedkeuring voorgelegd. Indien de minister zijn
goedkeuring verleent, kan doorgaans gedurende een bepaalde periode
interceptie plaatsvinden. Bovendien moet de toepassing van
interceptiemiddelen achteraf getoetst kunnen worden. Daartoe is er niet
alleen de van oudsher bekende parlementaire controlefunctie (i.e. de
commissie voor de inlichtingen- en veiligheidsdiensten), maar tevens is
vorig jaar door de Tweede Kamer de Commissie van Toezicht voor de
Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten ingesteld. Deze onafhankelijke
Commissie toetst achteraf de rechtmatigheid van het handelen van (onder
meer) de MIVD, en heeft onbeperkte toegang tot alle voor de werkzaamheden
van de Commissie relevante informatie.


Met het thema "Echelon" heeft de MIVD niets te maken. Volledigheidshalve
citeren we hierbij uit de brief die toenmalig minister van Defensie De Grave
op 19-01-2001 over "Echelon" aan het parlement zond (kamerstuk 27591, datum
29-01-2001):


"De maatschappelijke en politieke belangstelling voor het zogenaamde
'Echelon'-netwerk is groot. Over 'Echelon' bestaat echter vooralsnog veel
onduidelijkheid en veel beschouwingen zijn dan ook speculatief. Mede daarom
hebben de parlementen van Frankrijk en Belgi? en het Europees parlement
inmiddels onderzoek laten verrichten naar het bestaan, de aard en de
activiteiten van dit netwerk. Het Franse en het Belgische onderzoeksrapport,
verschenen in oktober 2000, concluderen beide op grond van informatie uit
open bronnen dat 'Echelon' bestaat. Het Tijdelijk Comit? van het Europees
parlement is nog niet klaar, maar wetenschappelijke voorstudies concluderen
eveneens dat 'Echelon' bestaat. De regering beschikt niet over eigen, door
de in verband met 'Echelon' genoemde regeringen bevestigde informatie over
het bestaan van 'Echelon', maar acht dit op grond van de thans beschikbare
informatie, onderzoeken en openbare bronnen aannemelijk. Hierbij kan tevens
worden opgemerkt dat niet slechts overheden maar ook burgers, bedrijfsleven
en criminele organisaties dergelijke activiteiten kunnen plegen (.)."


Met vriendelijke groet,
DefensievoorlichtingscentrumVandaag staan wij stil bij de verjaring (gisteren) van Wolkewietje én de vlucht van André Kuipers.

Geen opmerkingen: